ŠVP

Charakteristika školního vzdělávacího programu

  Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy:

 

1) Spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáky, využívání činnostního učení ve výuce

2) Poloha v centru města a z toho vyplývající poměrně snadná dostupnost školy

3) Spolupráce s pedagogickou fakultou UJEP, kdy učitelé vedou praxe studentů a i z tohoto důvodu své výukové metody neustále vylepšují a inovují

 

Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti inovativních programů a projektů:

 

1) výuky podle programu TVOŘIVÁ ŠKOLA – činnostní učení

2) školy podporující zdraví – „Zdravá škola“

3) projekty spolupráce škol – SOCRATES, NAEP

  • Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných předmětů, kroužků a školní družiny.
  • Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy, ale také odpoledních, nad rámec vyučování, dále formou výjezdů na vzdělávací a ozdravné pobyty.
  • Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami, i žáky talentované a nadané.
  • Žáci naší školy tvoří velký podíl studentů na víceletých gymnáziích.
  • Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní sdružení rodičů, funkční školská rada a žákovská rada.
  • Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, včetně zapojení studentů pedagogické fakulty do praxe.
  • Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od roku 1994 právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami.

 

Vzdělávací program v celém znění vám rádi ukážeme u nás ve škole.

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují