Naše škola

V letošním školním roce školu navštěvuje 480 žáků a učí zde 32 pedagogů za pomoci 5 asistentů pedagoga. Na I. stupni pracuje 12 tříd, na II. stupni 8 tříd, všichni žáci se učí podle Školního vzdělávacího program pro základní vzdělávání Tvořivá škola. 

Snažíme se neustále vylepšovat podmínky pro vyučování i pro pobyt dětí ve školní družině. Za podpory Magistrátu města Ústí nad Labem byla postupně zrekonstruována školní družina, školní jídelna, sociální zařízení, zázemí školní tělocvičny, suterénní šatní prostory a multimediální učebna. Nemalé prostředky byly vynaloženy i na úpravu podlahových krytin, osvětlení a rekonstrukci oken.

V rámci projektu EU OPVK „Peníze do škol“ jsme vybavili všechny učebny počítači, dataprojektory a novými tabulemi. Podporujeme mimoškolní zájmovou činnost dětí a každoročně na začátku školního roku dětem nabízíme škálu zájmových kroužků, např. sportovní, florbal, hru na zobcovou flétnu a keramický kroužek. Mnoho dalších kroužků zajišťují externí organizace. 

Od roku 2004 se úspěšně zapojujeme do mezinárodních projektů Comenius a Erasmus+, abychom co nejvíce podpořili motivaci žáků pro výuku cizích jazyků. Naši učitelé i žáci vyjíždějí do zahraničí a i my pravidelně hostíme zahraniční učitele a žáky. Ve školním roce 2014/2015 vyučovala na naší škole angličtinu také rodilá mluvčí, od školního roku 2015/2016 učí rodilá mluvčí ruský jazyk.

Kvalitu výuky se snažíme zvýšit také tím, že realizujeme projekty vyhlášené MŠMT, například „Tvořivým učením k aktivnímu čtení s porozuměním, k probuzení zájmu o literaturu“, díky kterému jsme vybavili anglickou knihovnu, nebo projekt „Umíme se žít spolu“ v rámci rozvojového programu Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Ve školním roce 2015/2016 jsme se úspěšně zapojili do výzvy č. 56 vyhlášené MŠMT zamřené na výjezd žáků do Anglie spojený s jazykovým kurzem, výjezd 1 vyučující na jazykový kurz na Maltu a čtenářské dílny. Zároveň jsme byli úspěšní ve výzvě č. 57 vyhlášené MŠMT zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně.

Díky projektu EU OPVK „Model respektujícího žákovského parlamentu“ jsme nejen zkvalitnili práci našeho školního parlamentu, ale také jsme se stali Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty. 

Již řadu let jsme jedním z partnerů Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, pro kterou zajišťujeme průběžnou, souvislou, klinickou i asistenční pedagogickou praxi. Někteří naši pedagogové působí i jako externí pracovníci na PF UJEP. 

Od školního roku 2000 - 2001 je naše škola zapojena do dalšího vzdělávání učitelů realizací seminářů s názvem Tvořivá škola. Semináře se uskutečňují v několika cyklech zaměřených na formy činnostního učení a jeho aplikací do hodin matematiky, českého jazyka a čtení, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v jednotlivých ročnících. Seminářů se zúčastňuje každým rokem mnoho učitelů nejen z Ústí nad Labem, ale i z širokého okolí.

 

 

Historie školy

Budova školy se začala stavět v dubnu roku 1912 a slavnostně byla otevřena 4.10.1913 jako státní reálná škola. V tomto roce navštěvovalo školu 404 žáků. V prvním roce okupace klesl počet na 305 studentů a po dobu II. světové války zde podle německého vzoru působila Střední chlapecká škola. Od 6.9.1945 bylo v této budově umístěno Gymnázium a od září 1954 byla v této budově Vyšší pedagogická škola a zároveň i několik tříd základní školy až do roku 1961.
 Od školního roku 1961 – 62 byla v celé budově zahájena výuka Základní školy při Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují