Školská rada

Školská rada byla zřízena dne 1. 9. 2005 Usnesením Rady města Ústí nad Labem a vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Složení školské rady na další volební období:

Zástupce zřizovatele: Mgr. Martin Krsek, Olga Bačinová

Zástupci rodičů: Ing. Ota Hrbáček, Alena Hájková

Zástupci pedagogů: Mgr. Andrea Mariášová, Mgr. Marek Antolík

 

Jednací řád školské rady

Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, zřízené usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 748/08 ze dne 11. 12. 2008.

Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Čl. 2 Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady. Zasedání školské rady je neveřejné, pokud školská rada nestanoví v jednotlivých případech jinak. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4 Školská rada má 6 členů, je způsobilá jednat při přítomnosti 4 členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O předložených návrzích hlasují členové školské rady aklamací, návrh na tajné hlasování musí být schválen nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Hlasování je právo člena školské rady, nikoliv povinnost.

Čl. 5 O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje předseda školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel do 7 kalendářních dnů po skončení jednání školské rady. O námitkách člena školské rady proti zápisu se rozhodne na nejbližším jednání školské rady. Zápis bude elektronicky rozeslán všem členům školské rady a řediteli školy.

Čl. 6 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 7 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2009. V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2009

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují