Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006.

 1. Název: Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina včetně dodatků - v sekci Dokumenty ke stažení

 1. Organizační struktura

4.Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla +420 475 209 141, +420 475 209 079

4.5 Adresa internetové stránky www.zsceskemladeze.cz

 4.6 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: wk6ys33

4.7 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Případné platby lze poukázat na BÚ: 105 035 680 / 0300 FKSP 882 231 379 / 0800
 2. IČ, DIČ 44 55 33 15, CZ 44 55 33 15
 3. GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.metropolnet.cz
 4. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů Hlavní dokumenty školy - v sekci Dokumenty ke stažení

8.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet najdete zde.

Rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.

 1. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

 1. Příjem žádostí a další podání Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Opravné prostředky Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 3. Formuláře Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Žádost o poskytnutí informace - v sekci Dokumenty ke stažení Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - v sekci Dokumenty ke stažení
 4. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.
 5. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění · zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění · zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění
 1. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto: a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč b) náklady na opatření technických nosičů dat
 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • Cena za pořízení stejnopisu vysvědčení 100,00 Kč
 • cena za každou započatou hodinu činnosti 120,00 Kč Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv ------------------------------

16.2 Výhradní licence ------------------------------

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Výroční zpráva – v sekci Dokumenty ke stažení

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují