Metodická prevence

METODICI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:

  1. stupeň - Mgr. Pavlína Stárková
  2. stupeň - Mgr. Jana Šindelářová

Hlavní úkoly metodiků prevence rizikového chování

 těžiště práce metodiků prevence spočívá v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, dále potom vytvářejí minimální preventivní program školy na aktuální školní rok

- ve své každodenní činnosti se zaměřují na prevenci: záškoláctví, požívání alkoholu a drog, kouření, násilí, šikany a kyberšikany, vandalismu, zneužití digitálních technologií, internetu a sociálních sítí, sexuálního zneužívání, rasismu, možného zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování

- zajišťují besedy a přednášky

- pomáhají vedení školy koordinovat další vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy v oblasti prevence


Metodici prevence úzce spolupracují s třídními učiteli při zachycování varovných signálů, které poukazují na rozvoj sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků nebo třídních kolektivů. Pokud již došlo ke zhoršení vztahů ve třídě, nebo k rizikovému chování jednotlivců, spolupracují na nápravě těchto vztahů nejen s třídními učiteli, ale také s některými specializovanými pracovišti (PPP, SVP, Spirála, sociální odbor…). Dále spolupracují s rodiči a poskytují poradenské služby


Odkazy: (děleno dle problematiky)

Telefonní kontakty na instituce:

  • Linka Bezpečí - 800 155 555
  • Linka MŠMT - 257 193 310
  • Rodičovská linka - 840 111 234

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují