Tvořivá škola – české činnostní učení

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz


Seznam didaktických her a ceny ke stažení zde:

 

 

Konzultační hodiny pedagogů

Konzultační hodiny pedagogů II. stupně                                              

 

 2018 - 2019

 

třída

jméno

den

od - do

kde

6.A

Mgr. V. Němcová

Po, Čt

Po 13.15-14.00

Čt 8.30-9.15

Kab. Čj

6.B

Mgr. M. Hanykýřová

Úterý

12.50 - 13.35

Kab. cizích jazyků II.

7.A

Mgr. J. Šindelářová

Pondělí

14.40 - 15.25

Kab. Ze

7.B

Mgr. J. Míčková

Pondělí

12.50 - 13.35

Kab. Fy a cizích jazyků I.

8.A

Mgr. K. Kandlová

Úterý

14.10 - 14.45

Kab. Ma

8.B

Mgr. A.Schořová

Pondělí

12.50 - 13.35

Kab. Fy

9.A

Mgr. M. Antolík

Čtvrtek

12.50 - 13.35

Kab. Ze

9.B

Mgr. A. Pelikánová

Pondělí

12.50 -13.35

Kab. Př

 

Mgr. K.Buňková

Pondělí

14.00 - 14.45

Kab. cizích jazyků II.

 

Mgr. D.Nechanická

Středa

9.00 - 9.40

Kab. Fy a cizích jazyků I.

 

Mgr. Eva Nováková

Čtvrtek

13.35 - 14.15

Kab. Vt

 

Mgr. V.Kramperová

Středa

13.50 - 13.35

Kab. Ma

 

Mgr. Chocholoušová

Pátek

14.00 - 15.00

Kab. Čj

 

Mgr.R.Matiašek

Středa

13.00 - 13.35

Kab. Př

 

Mgr. P.Kaucká

Úterý

12.50 - 13.35

Kab. Čj

 

Mgr. T. Štolbová

Pondělí

11.55 - 12.40

Kab. cizích jazyků II.

 

Mgr. L.Larionová

Středa

12.50 - 13.35

Kab. Vt

 

vstup žáků do budovy a do šaten v 07.40

 

 1. vyučovací hodina 08.00 - 08.45

 2. vyučovací hodina 08.55 - 09.40

 3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45

 4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40

 5. vyučovací hodina 11.55 - 12.40

 6. vyučovací hodina 12.50 - 13.35

 7. vyučovací hodina 13.45 - 14.30

 8. vyučovací hodina 14.40 - 15.25

 9. vyučovací hodina 15.35 - 16.20

Charakteristika školního vzdělávacího programu

  Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy:

 

1) Spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáky, využívání činnostního učení ve výuce

2) Poloha v centru města a z toho vyplývající poměrně snadná dostupnost školy

3) Spolupráce s pedagogickou fakultou UJEP, kdy učitelé vedou praxe studentů a i z tohoto důvodu své výukové metody neustále vylepšují a inovují

 

Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti inovativních programů a projektů:

 

1) výuky podle programu TVOŘIVÁ ŠKOLA – činnostní učení

2) školy podporující zdraví – „Zdravá škola“

3) projekty spolupráce škol – SOCRATES, NAEP

 • Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných předmětů, kroužků a školní družiny.
 • Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy, ale také odpoledních, nad rámec vyučování, dále formou výjezdů na vzdělávací a ozdravné pobyty.
 • Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami, i žáky talentované a nadané.
 • Žáci naší školy tvoří velký podíl studentů na víceletých gymnáziích.
 • Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní sdružení rodičů, funkční školská rada a žákovská rada.
 • Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, včetně zapojení studentů pedagogické fakulty do praxe.
 • Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od roku 1994 právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami.

 

Vzdělávací program v celém znění vám rádi ukážeme u nás ve škole.

 

Rozvrhy tříd najdete po přihlášení zde.

Strana 1 z 2

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují