FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka

Charakteristika školního vzdělávacího programu

  Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy:

1) Spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáky, využívání činnostního učení ve výuce
2) Poloha v centru města a z toho vyplývající poměrn snadná dostupnost školy

3) Spolupráce s pedagogickou fakultou UJEP, kdy učitelé vedou praxe studentů a i z tohoto důvodu své výukové metody neustále vylepšují a inovují

Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti inovativních programů a projektů:

1) výuky podle programu TVOŘIVÁ ŠKOLA – činnostní učení

2) školy podporující zdraví – „Zdravá škola“

3) projekty spolupráce škol – SOCRATES, NAEP


• Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných předmětů, kroužků a školní družiny.
• Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy, ale také odpoledních, nad rámec vyučování, dále formou výjezdů na vzdělávací a ozdravné pobyty.
• Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami, i žáky talentované a nadané.
• Žáci naší školy tvoří velký podíl studentů na víceletých gymnáziích.
• Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitníkomunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní sdružení rodičů, funkční školská rada a žákovská rada.
• Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, včetn zapojení studentů pedagogické fakulty do praxe.
• Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od roku 1994 právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení
školy výukovým zařízením a pomůckami.

Vzdělávací program v celém znění vám rádi ukážeme u nás ve škole.